Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software | Projektetablering
Hvad er et ISIS-projekt? Hvordan skabes et projekt? Kontraktmateriale
Hvordan skabes et ISIS-projekt?
 

ISIS-projekter skabes i samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner med ISIS/Alexandra Instituttet som aktiv match-maker og sparringspartner.

Hvem kan henvende sig?

Både virksomheder, offentlige institutioner og offentligt ansatte it-forskere kan kontakte ISIS/Alexandra Instituttet om etablering af et forskningsprojekt. Og som aktiv match-maker kan Alexandra være med til at finde såvel forskere som firmaer for at skabe det bedst mulige projektforslag.

Hvordan er processen?

ISIS har bl.a. til formål at gøre det lettere at lave forskningssamarbejde. Derfor er dialog det primære værktøj i arbejdet med projekter og de to centrale elementer er vurdering og sparring til projektudvikling.

Opstillet i punktform er processen:

1. Henvendelse om projekt-idé
Den første kontakt kan f.eks. være en kort email eller en telefonsamtale, hvor projekt-idéen beskrives i hovedtræk.
Allerede i denne første fase sorteres en del idéer fra – f.eks. fordi det ikke rummer elementer af it-forskning eller de kommercielle muligheder er begrænsede – uden man har brugt ressourcer på lange ansøgninger osv.

2. Vurdering af projekt-ide
For projekt-ideer, der får en positiv vurdering af ISIS, starter en proces, der skal lede frem til et egentligt projektforslag. ISIS input til processen er baseret på ISIS vurderingskriterier. Det drejer sig ikke om hvor vidt projekt-idéen fra starten opfylder alle kriterier, men om hvor vidt den rummer gode muligheder for at udvikle et projekt der opfylder dem. En positiv vurdering af en projekt-idé er selvsagt ingen garanti for at også det færdige projektforslag vil få en positiv vurdering.

3. Udvikling af projektforslag
Processen fra idé til færdigt projektforslag skal skabe det bedst mulige grundlag for et innovativt samarbejdsprojekt af høj kvalitet. Erfaringsmæssigt udvikles sådanne forslag bedst i tæt samarbejde mellem de deltagende parter.
Afhængig af idé og parter kan denne fase tage kortere eller længere tid – fra få dage til halve år.
Processen ender op med en projektbeskrivelse, der bl.a. beskriver projekt-idé, forskningsmæssig interesse, arbejdsopgaver/-plan, deltagere og budget.

I denne fase vurderer projektets parter løbende om projektet opfylder eller kan bringes til at opfylde kriterierne for støtte for at sikre at der ikke bruges ressourcer på et projektforslag, der ikke kan bringes til at opfylde ISIS-kriterierne.

Når projektforslaget er færdiggjort indstiller ISIS-ledelsen projektforslaget til behandling i ISIS-styregruppen.

4. Styregruppe-behandling
Hvis et projekt principgodkendes i styregruppen færdiggøres en kontrakt med udgangspunkt i ISIS kontraktskabelon. Denne skabelon sikrer at man på forhånd tager stilling til og dermed undgår de værste faldgruber i sådanne samarbejdsprojekter.
Læs mere om ISIS-kontrakter og kontraktmateriale

Hvornår kan man henvende sig?

Henvendelser behandles efterhånden som de modtages.

Beslutning om bevilling træffes af ISIS-styregruppen. Hvis ISIS-ledelsen vurderer at et projekt er støtteværdigt prioriteres det i forhold til andre aktuelle projekter og behandles på førstkommende styregruppemøde. Styregruppen holder møde ca. hver anden måned. I særlige hastetilfælde kan et projektforslag behandles ved høring i styregruppen.

Hvor henvender man sig?

For mere information om etablering af ISIS-projekter, eller en uformel drøftelse af en projektidé kontakt:

Direktør
Ole Lehrmann Madsen
Tlf. 89 42 56 70
E-mail: ole.l.madsen@alexandra.dk

ISIS Katrinebjerg
co/ Alexandra Instituttet A/S
Åbogade 34
8200 Århus N

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05